«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۱۸, چهارشنبه

دیگر چه رنگی بزنیم که خدا و خداوندان نیرومند روی زمین را خوش آید؟ ـ بازانتشار

با همین کلید کهنه ی انگلیسی خدمت تان رسیدیم و شب و روزتان را بنفش کردیم! دیگر چه رنگی بزنیم که خدا و خداوندان نیرومند روی زمین را خوش آید؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_12.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!