«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۱, چهارشنبه

نمونه ای از پیامدهای ویروس سیاسیِ «سارس ـ ۲»

نمونه ای از پیامدهای ویروس سیاسیِ «سارس ـ ۲» با نام ساخته و پرداخته ی «کووید ـ ۱۹»* که اگر نیک بنگری نه پیامدهایی از آن خود ویروس که فرآورده ی سامانه ی زمینگیر شده ی سرمایه داری است؛ ویروسی که برای چندین میلیارد توده ی مردم جهان، بیماری، بیکاری، تنگدستی و مرگ به ارمغان آورده و برای خرپول ها دارایی های سرسام آور، توانگری بی اندازه و کامروایی در جنگلی سر تا پا کپک زده.

... و من هر بار که نمونه ای از این ها را می بینم با خود می اندیشم:
چرا "شبکور بخت"** میان این همه آدم، درست روی سر چنین کسانی می نشیند؟!

تازه درمی یابی چه حکمتی در داستان های کهنه ای چون آن کچل کفترباز که به پادشاهی ولایتی رسید، بود که تو بصیرت دریافتن آن را نداشتی.
  
ب. الف. بزرگمهر  یکم امرداد ماه ۱۳۹۹

* بزرگترین سود یک روزه در سیاهه ی میلیاردرهای جهان به نام «جف بزوس»، بنیانگذار «آمازون» با رکورد ۱۳ میلیارد دلار  گواهی شد. «بزوس»، سرمایه ی «آمازون» را کم و بیش ۱۸۹ میلیارد دلار برآورد می کند که ۷۴ میلیارد دلار آن در سال ۲۰۲۰ ترسایی بدست آمده است.

بنیاد داده ها برگرفته از «اسپوتنیک» به تاریخ یکم امرداد ماه ۱۳۹۹ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است:  ب. الف. بزرگمهر

** بجای کبوتر یا کفتر بخت

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!