«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

بجای حساب و کتاب، «خمس» و «زکاتِ» شریعتی شتری! ـ بازانتشار

هزینه ی نوسازی یکی از دیوارهای ساختمان، چهار برابرِ هزینه ی کُلِّ آن شده است. باورتان نمی شود؟ به ویدئوی پیوست بنگرید تا با گوش و چشم خود ببینید و بشنوید که در ولایت رژیم خرموش های اسلام پیشه، چنین پدیده هایی جای شگفتی ندارد؛ رژیمی که بجای حساب و کتاب، «خمس» و «زکاتِ» آن شریعت شتری را بکار گرفته و می گیرد؛ هم خدا با همه ی نشانه ها و نمودارهایش به نوایی می رسند و هم گند و گه های بالا آمده به آسانی قندی در چای فرو بردن، شسته می شوند. به این ترتیب، هم الله با دنباله های زمینی اش خشنود می شوند؛ هم کارچاق کن هایی با فرنامِ «کارآفرین»! گور پدرِ نیکوکاران و دیگرانی که انگشت به دهان برجای می مانند.

ب. الف. بزرگمهر   دوم تیر ماه ۱۳۹۸    


***

هزینه ساختمان آموزشگاه: ۱۴۰ میلیون تومان
هزینه نوسازی دیوار همان آموزشگاه: ۵۶۰ میلیون تومان

نیکوکاران، ساختمان آموزشگاه را با ۱۴۰ میلیون تومان ساختند و «سازمان نوسازی مدارس»، برای نوسازیِ تنها یک دیوار از دیواربست (حیاط) همان آموزشگاه ۵۶۰ میلیون تومان پول ستانده است!*

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» یک تیر ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)
   
* ویدئوی پیوست: هزینه یکی از دیوارهای ساختمان چهار برابر هزینه کل آن


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!