«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبه

پیدا کنید چارچوب برجام را ـ بازانتشار

«هیچ بحث غیربرجامی با طرف های اروپایی و دیگر کشورها در حال حاضر نداریم و فقط در چارچوب برجام مذاکره می کنیم.» عباس عراقچی، «خبرگزاری صدا و سیما»، ۳۰ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!