«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مرداد ۲, پنجشنبه

تراز افکار عمومی ایرانیان را نمی توان و نباید دستِکم گرفت! ـ بازانتشار

«تندرو‌ها، زندگی (شرایط کار) را برای وزیر امور خارجه، ظریف و رییس جمهوری، روحانی، بسیار سخت کردند ... بد‌ترین کاری که می‌توانیم بکنیم، این است که دخالت کنیم.»
جان کری، وزیر امور خارجی «یانکی» ها، در پاسخ به پرسشی درباره ی چگونگی پشتیبانی دولت آن کشور از طرفداران حسن روحانی در ایران، روزنامه ی «واشنگتن پست» نهم فوریه ۲۰۱۶ (برگرفته از رسانه ی وابسته به وزارت امورخارجی «یانکی» ها) 

مردک اسب چهره، درباره ی آن دو مزدور انگلیسی و آمریکایی آبروداری نمود؛ وگرنه می توانست عبارت هایی چون «نوکر دست به سینه مان» در جلوی نام «سیّد از خر جسته» و «مزدور انگلیس» در جلوی نام آخوند پفیوز امنیتی بیفزاید؛ بیگمان، دعوت وی به خویشتنداری به اندازه ای بسنده همراه با هشیاری است و از تاریخ دوره ی کنونی میهن مان بخوبی آموخته که هرگونه طرفداری آشکار از چنان مزدورانی در ایران، کارشان را یکسره خواهد نمود. او نیک می داند که با همه ی پلشتی بکار برده شده بدرازای نزدیک به چهل سال از سوی مزدوران حجتیه ای ـ انگلیسی در پخش و پراکندن پریشانگویی های آسمانی ریسمانی میان توده ی مردم، تراز افکار عمومی ایرانیان را نمی توان و نباید دستِکم گرفت.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!