«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

همگی زیر گِل بروید انشاء الله!

می شنوی «کیر خر»؟ یا شاید چون دخالت در جزئیات کار تو نیست، خفقان گرفته ای؟ اگر چنین است، چه کسی باید پاسخگوی این همه "جزئیات" در اینجا و آنجا باشد؟ کدام گورِخر، خرموش، گراز یا جَک و جانوری دیگر با فرنام «مسوول» باید به خواست های مردمی له شده زیر بار فشارهای اقتصادی ـ اجتماعی، رسیدگی کند؟ یا شاید آن ها نیز چون تو وقتی برای این "خرده کاری ها" ندارند؟! همگی زیر گِل بروید انشاء الله!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹  

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): همگی زیر گِل بروید انشاء الله!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!