«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ تیر ۲۶, پنجشنبه

کاه از آنِ خودتان نیست؛ کاهدان که از آن خودتان است ... ـ بازانتشار

مُعظّمُ لّه همان آن که سرگرم لُنباندن لقمه هایی حقیر است، پند و اندرزهای انباشته شده در دل را نیز نُشخوار می کنند:
بخورید و بیاشامید؛ ولی اندازه نگاه دارید! کاه از آنِ خودتان نیست؛ کاهدان که از آن خودتان است وَلَد چموش ها*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ خرداد ماه ۱۳۹۷

* گرچه، مُعظّمُ لّه آن دشنام واپسین را در دل می گویند و بر زبان نمی آورند. خوب نیست سرشت برادر دینی را به رُخَش کشید.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!