«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ تیر ۲۸, دوشنبه

... صدای بال زدن هایش را می شنوید؟! ـ بازپخشش

او‏ مرضیه احمدی اسکویی است که در درگیری با «ساواک» شاه گوربگور شده، در ششم اردیبهشت ۱۳۵۳ جان باخت. روحش پر کشید و فراز یافت؛ ولی نه به بهشت پندارآمیز آسمانی که جایی نزدیک، درست بالای سرمان!

اندکی خاموش! صدای بال زدن هایش را می شنوید؟!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/05/blog-post_4.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!