«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ آبان ۲۳, جمعه

سرگشتگی سیاسی و کوته بینی بیم برانگیز امپریالیست های «یانکی»، جهان را به آستانه ی جنگی ویرانگر کشانده است! ـ بازانتشار

امپریالیست های «یانکی» همراه با دیگر کشورهای امپریالیستی و مزدوران عرب و ترک خود در سوریه شکست سختی خورده اند؛ شکستی سنگین، نه تنها از سویه ی نظامی که نیز سیاسی، روانی و اخلاقی! ادعاهای هوده ی آدمی (حقوق بشر) شان در این کشور باستانی، حتا بیش از افغانستان و لیبی به بوته ی آزمایش نهاده شد و پوچ بودن آن را همه ی مردم جهان بچشم خود دیدند. شکست سیاسی، بیش از پیش در افزایش دودلی میان امپریالیست های اروپای باختری در همراهی با «یانکی» ها و نیز چوبِ دو سر گُهِ رژیم مافیایی ترکیه نمود یافت و شکست روانی کم پیشینه ای، دستِکم از فروپاشی نخستین کشور زحمتکشان جهان و اردوگاه کشورهای سوسیالیستی تاکنون را دامن زد. درست همین سویه ی شکست سنگین روانی است که امپریالیست های «یانکی» را سرگشته و هار نموده است:
چگونه می شود با این همه جنگ ابزارهای پیشرفته و با همه ی توانایی ها مالی نسنجیدنی با سایر کشورهای جهان و نیز همدستی و همیاری گروه بزرگی از همدستان و مزدوران مان از اروپا و آسیای باختری و آفریقا گرفته تا سایر منطقه های جهان، چنین شکست خوارکننده ای بر ما گرانبار شود؟!

کوته بینی در جهان بینی و سیاست امپریالیست ها درست همینجا در پرسشی که شگفت بدیده می آید، روشن می شود. آن ها خو نگرفته اند که نیروی سترگ توده های مردم در این یا آن کشور و بگونه ای کلی تر: توده های مردم جهان را بشمار آورده و در تجزیه و تحلیل های خویش بگنجانند:
چشم اسفندیار آن جهان بینی با همه ی تحلیلگران و برنامه ریزان گاه برجسته شان که اندک شماری از آن ها در دوره ی کنونی، سرآمدترین تحلیلگران با گرایش چپ را در جیب کوچک خود جای می دهند!

به هر رو، آن سرگشتگی و هار شدن به آنجا انجامیده که بجای پذیرش شکست ـ دستِکم برای خویشتن خویش! ـ و تن دادن به واپس نشینی راهبردی (چون نمونه هایی از پیشبرد چنان سیاستی پس از پیروزی سترگ «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» بر اهریمن «نازیسم» و «فاشیسم»)، سیاستی بس نابخردانه بر بنیاد ارزیابی های کوته بینانه ی نظامی و برتری نسبی در سامانه های رهبری جنگ و جنگ ابزارها در پیش گرفته شده و می شود؛ سیاستی که در برخی زمینه ها تا آنجا که می بینم با بلندپروازی های جنگجویانه ی بزرگ ترین تبهکار دوران ما: آدولف هیتلر پهلو می زند و بیم برخورد نظامی روسیه با کشورهای امپریالیستی بسرکردگی «یانکی» ها و بازوی جنگ افزور آن: «ناتو» را افزایشی بیمانند بخشیده و تا آستانه ی آن پیش برده است؛ برخوردی نظامی که چنانچه بیاغازد، ایستاندن آن آسان نخواهد بود و با نادیده گرفتن اینکه کدام سو پیروز شود ـ و این بار، سخن بر سرِ جنگی میانِ نیروهایِ ناهمتا و آشتی ناپذیر از دیدگاهِ طبقاتی با یکدیگر نیست! ـ به کشتار و ویرانی بس بزرگ تری، چندین برابر «جنگ جهانی دوم»، خواهد انجامید و در بدبینانه ترین برخورد، نابودی کره زمین با همه ی جانداران و جَک و جانورهایش را در پی خواهد داشت.

گفته های زیر از زنکی مغزگنجشکی که به پندار من از سیاست، چیزی بیش از مالیدن خایه ی این یا آن خداوند سرمایه و خودشیرینی برای بالا رفتن از نردبان سیاست هایی تبهکارانه نیاموخته و رونوشتی از «کاپیتان همایون خان» نابخرد است، سرگشتگی سیاسی و کوته بینی بیم برانگیز یاد شده در بالا را بروشنی به نمایش می نهد:
«نماینده ی «ایالات متحد» [بخوان: «یانکی»ها!] روز دوشنبه ۲۱ اسپند ماه در ”سازمان نامور به ملت ها“ هشدار داد [که] اگر ”شورای امنیت“ در مورد سوریه کاری نکند، همانگونه که پارسال در واکنش به یورش رژیم سوریه با جنگ ابزارهای شیمیایی، یک پایگاه هوایی آن کشور را با موشک مورد یورش قرار داد، واشینگتن ”آماده است، اگر بایسته باشد، دست بکار شود. نیکی هیلی رو به هموندان ”شورای امنیت“ گفت:
”این کاری نیست که ما آن را برتر بشماریم؛ ولی کاریست که در گذشته انجام داده و آماده‌ایم دوباره آن را انجام دهیم.
...
بانو هیلی گفت، قطعنامه ی دو هفته پیش برای برقراری آتش‌بس در سوریه ”به شکست انجامید“ و نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه یورش های خود را افزایش داده ‌اند. او افزود:
ما پیش‌نویسی برای برقراری آتش‌بس آماده کرده‌ایم که امکان دور زدن و زیر پا نهادن آن نیست.

آمریکا [بخوان: «یانکی»ها!] از آنتونیو گوترش، دبیرکل ”سازمان نامور به ملت ها“ خواسته که ”با شتاب، برنامه هایی برای دیده بانی انجام آتش‌بس و برونرفت غیرنظامیان فراهم کند.»*

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/03/blog-post_15.html

* برگرفته از گزارشِ «آمریکا: اگر شورای امنیت در مورد سوریه اقدام نکند، ما اقدام می‌کنیم»، تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  ۲۱ اسپند ماه ۱۳۹۶ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از سوی اینجانب؛ برجسته نمایی های متن و افزوده های درون [ ] نیز همه جا از آنِ من است.   ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس تصویر:

اگر «شورای امنیت» در مورد سوریه کاری نکند، واشینگتن آماده است، اگر بایسته باشد، دست بکار شود. این کاری نیست که ما آن را برتر بشماریم؛ ولی کاریست که در گذشته انجام داده و آماده‌ایم دوباره آن را انجام دهیم. خودم هم آماده ام سرراست به میدان جنگ بروم و بجنگم؛ گرچه می دانم، دونالد چنین کاری از من نخواهد خواست؛ ولی اگر بخواهد برای گُل روی او هم شده از جانفشانی فروگزار نخواهم کرد! من جز آونگی آویخته در میان پا چیزی از «کاپیتان همایون خان» کم ندارم. از این سوسمار پرتغالی نانخور خودمان هم خواسته ایم، مارمولک بازی را کنار بگذارد و زودتر دست بکار شود.

از زبان «آروادین قحبه ی ترامپانا»:   ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۶

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!