«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ مرداد ۱۸, دوشنبه

چنانچه بدست توده های مردم ایران فرجام نیابد ... ـ بازپخشش

مردم ایران را با مشتی مزخرفات جان بسر کرده اند. دیشب که بودجه ی این نهادهای جان ننه شان: «فرهنگی» را دیدم با خود گفتم:
امپریالیست ها به خونخواهی سختی از انقلاب توده ای بهمن ۵۷ کمر بستند و برای شکست آن همه سویه برنامه ریخته و کامیاب شدند. اکنون، همگی چنان خرسند و شنگولند که با دُم شان گردو می شکنند:
انقلاب کردید؟! چنان چادری اسلامی برای تان بدوزیم که مو لای درزش نرود! ... با اینکه همه چیز به خواست آن ها پیش نرفت و توده های مردم ایران به شناختی ارزنده از اوضاع ایران و جهان و بویژه چند و چونِ بهره برداری های نابجا از کیش و آیین شان دست یافتند، ولی زیان هایی سترگ و بی پیشینه نیز دیدند که ایران و فرهنگ ایرانی را به لبه ی نابودی کشانده است. خیزش دی ماه ۱۳۹۶ با همه ی بی سر و سامانی آن، واکنشی کوبنده به ضد انقلاب انگلیسی ـ آمریکایی فرمانروا بر میهن مان بود؛ خیزشی که همچنان با افت و خیزهایی اینجا و آنجا پی گرفته می شود و این امید را روشن نگاه می دارد که بتوان رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان را سرانجام بزیر کشید و به تاریخ سپرد؛ کاری که چنانچه بدست توده های مردم ایران فرجام نیابد، بزور نیروهای امپریالیستی به انجام خواهد رسید.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/04/blog-post_53.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!