«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ تیر ۱۱, یکشنبه

بیضه ی اسلام پناهان رژیم تبهکار جمهوری اسلامی را کدام جانوری گزیده است؟ ـ بازپخشش

برپایه ی این داستان [ویدئوی زیر]، بیضه ی اسلام پناهان رژیم تبهکار جمهوری اسلامی را نیز بیگمان جانوری گزیده است که تخم و ترکه شان در دله دزدی های کوچک و بزرگ، رانت خواری، ساخت و پاخت با بیگانگان در چپاول ثروت های ایران و خیانت به آب و خاک، بوته ای نشاشیده در جهان برجای نگذاشته اند؟!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۲


https://www.youtube.com/watch?v=PyWDNX_48Gwهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!