«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ تیر ۱۴, پنجشنبه

بیچاره اهریمن که چوب اسلام پیشگان را می خورد! ـ بازپخشش

«بعضی از کارگزاران و اجزای جمهوری اسلامی، در دام شيطان و همکاران او گرفتار شده‌اند»، مردک پیزُری نامور به «محمود چاخان»، ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

این شیطان است که به دام اسلام پیشگان گرفتار آمده و بیش از پیش بدنامش کرده اند؛ گناه آن بینوا تنها این بود که جلوی آدمک از گل و لای ساخته و پرداخته شده ی خدایی بازیگوش، سر فرود نیاورد؛ وی خرده شیشه ای که در سرشت آن آدمک آمیخته بود را بهتر از آن بچه ی لوس و نُنُر بازشناخته بود.

ب. الف. بزرگمهر    ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/02/blog-post_2.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!