«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ مهر ۲, چهارشنبه

به بازی تن داده ای؛ بازی مرگبار گربه با موش! ـ بازانتشار

اینجا در تاریکی نشسته ای و خوشمزگی هم می کنی؟! ولی، نه من «تام» هستم، نه تو «جِری»! تو موش پخمه ی پلیدی هستی که گفته بودم ترا خواهم گرفت؛* اینک، زمان آن فرارسیده است. دیدی، هرچه به درگاهِ موش آسمانی نیایش کردی و ورد و دعا خواندی، بجایی نرسید؟ به گربه های نوچه ی خودم روی آورده و می پنداری شاید آن ها دل شان برای موش سیاه پلیدی چون تو بسوزد و پناهت دهند؟روشن هست، چه می خواهی؟! از گربه می خواهی که موش نگیرد؟! با این همه ریش و پشم که بهم زده ای، هنوز درنیافته ای که کارِ گربه، چه اروپایی، چه آمریکایی یا حتا آسیایی، موش گرفتن است و اینکه موش سیاه یا سپید باشد، برای هیچ گربه ای چندان برجسته نیست؟! با این همه به بازی تن داده ای؛ بازی مرگبار گربه با موش! یکی دو ضربه ای نه چندان سخت؛ ولی گیج کننده. از این گوشه، نرم نرمک به گوشه ای دیگر می دوی و بازهم ضربه ای از این یا آن گربه یا بچه گربه دریافت می کنی و هر بار که منگ تر می شوی، سرت را بیش تر می دزدی؛ ولی مگر جز آن است که در فرجامِ کار خفه ات خواهند کرد؟

ب. الف. بزرگمهر   هفتم خرداد ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/05/blog-post_573.html 

* «پنداشته بودی یا وانمود کردی که عابد شده ام؟!»، ب. الف. بزرگمهر   یکم شهریور ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/08/blog-post_866.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!