«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۱, سه‌شنبه

گونه ای آبرومندانه تر از "نرمش قهرمانانه" ـ بازپخشش

پیشکش به آقا بیشعور نظام!

این هم گونه ای دیگر از "نرمش قهرمانانه" است؛ با این جداگانگی (تفاوت) که این یکی پیشامدی ناخواسته است و رویداد چندان ناگواری هم نیست؛ ولی تو خود دانسته و آگاهانه به چنان "نرمش قهرمانانه" ای تن دادی و کار بجاهای باریک تر کشید. هم آبروی نداشته ات را بیش از پیش ریختی و هم مردم ایران را شرمسار کردی، مردک نابکار!

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ امرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_48.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!