«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۲, شنبه

بسیار زود پیر می شوند؛ ولی از پا نمی افتند ـ بازپخشش

از زنان کولبر هورامان؛ یکی میانسال و آن دیگری پیرزنی است؛ گرچه در آن سرزمین، زنان بسیار زود پیر می شوند؛ ولی از پا نمی افتند. بسیاری کارهای روزانه و چرخاندن زندگی بر دوش آن هاست و در رژیمی دزدسالار چندین و چند سال است که به کولبری نیز کشانده شده اند. شما را نمی دانم؛ من شرمم می شود به چهره های شان بنگرم؛ گویی روبروی من ایستانده اند. این مردم رنجدیده ی مهربان و مهمان نواز که بارها مهمان شان بوده ام را بسیار دوست دارم.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/05/blog-post_75.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!