«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۷, یکشنبه

جنگ جنگ تا پیروزی! اوکراین بزن جای دیروزی!

از زبان «پدر کیری»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اسپند ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

«کیریل»، پدرسالار مسکو و همه ی روسیه، در گزینش مِهتر جمهوری روسیه در زیستگاه (اقامتگاه) ایلخانی و سینودال در نیایشگاه «سنت دانیل استاوروپژیک» ـ مسکوهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!