«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۸, چهارشنبه

آخوند پفیوز گناه بزرگ رژیم دزدان اسلام پیشه را بگردن توده های مردم و زنان نگونبخت می افکند

آخوند پفیوز چگونه یکی از گناهان بزرگ رژیم یا بزبان کژدم گزیده شان، «گناه کبیره» ی دزدان اسلام پیشه را بگردن توده های مردم و زنان نگونبختی می افکند که بیش تر از تنگدستی یا جلوگیری از آبروریزی ناچار به انداختن بچه می شوند. شیوه ی کاربرد زبان خداوندان شان که هستی خویش را وامدار آنانند چشمگیر است؛ با کاربرد چنین مَنتیکی (منطقی) تخمی، زنانی که از سر ناچاری و تنگدستی به فروش نوزادان خود دست می یازند: بچه های سیمین (نقره ای) را از دست می دهند و ...

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

ب. الف. بزرگمهر   هشتم فروردین ماه ۱۴۰۳هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!