«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۲, پنجشنبه

شیوه برخوردی درست و شایان پیروی از سوی کنشگران هازمانی و سیاسی میهن مان

این شیوه برخوردی درست است* که نمونه های آن در گذشته از سوی آدم های درستکار دیگری نیز انجام یافته و بگمان من باید در چارچوبی بسیار گسترده از سوی دیگر کنشگران هازمانی و سیاسی پی گرفته شود. از همان نخست، نباید زیر بار فرمان های فراقانونی رژیمی پوشالی که قانون های خود را بارها و بارها زیر پا نهاده و همچنان می نهد، رفت.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر!

ب. الف. بزرگمهر   دوم فروردین ماه ۱۴۰۳

* «دادگاه انقلاب، قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. در آن حضور پیدا نمی‌کنم و نمی‌خواهم با این قضاتِ جور [ستم] مواجه بشوم.» (از «اینستاگرام» بانو وسمقی)

در کیفرخواست بانو وسمقی که در زندان به آگاهی وی رسانده اند، به «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» متهم شده است. بنا بر برخی گزارش‌ها بامداد امروز (اینک دیروز) با افزایش فشار خون وی، می بایستی راهی بهداری زندان می شده که به شوند سرپیچی اش از بر سر نهادنِ حجاب یا همانا «یا روسری یا توسری»، گماشتگان رژیم سگ مذهب اسلام پیشگان از این کار خودداری ورزیده اند.

بنیاد داده ها برگرفته از خاستگاه های گوناگون اینترتتی با اندک ویرایش و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر دوم فروردین ماه ۱۴۰۳

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!