«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۵, جمعه

چرا سوزن به تخمت فرو می کنی و آخ می گویی؟

ما چیزی بیش از آنچه یکی دو سال پیش درباره ی آن دو کشور شغال سرشت اروپای شمالی بر زبان آوردیم،* نمی توانیم به شما بگوییم؛ براستی بیش از آن هم نیازی نیست:
چرا سوزن به تُخمت فرو می کنی و آخ می گویی؟ از توده های مردم بجان آمده ی فرانسه از سیاست های نولیبرالی ات می ترسی و می خواهی آن ها را بسوی روسیه کیش بدهی؟! آیا اندکی هم شده با خود نمی اندیشی که چنین سخنانی یادآور پنداربافی های «دُن کیشوت» است؟ نه روسیه آسیاب بادی است و نه مردم فرانسه اسب با الاغی که بتوانی سوارشان شوی.

از زبان ولادیمیر پوتین:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ اسپند ماه ۱۴۰۲

* «اگر می خواهند سوزن به تخم شان فرو کنند و آخ بگویند ...» ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/05/blog-post_17.html

«امروز زمان پایداری برای ما فرارسیده است. اکنون زمانی شایسته است که بگوییم اگر روسیه تیزتر کردن فشار (تشدید) را پی گیرد، اگر روز و روزگار بدتر شود، ما باید آماده باشیم ...» از  گفته های «امانوئل ماکرون» یا همانا «قارچ زهری همچنان جا خوش کرده بر پای درخت بزرگ و ریشه دارِ فرانسه»

گزیده ای برگرفته از گزارشی در «چوب دو سر گُه»   ۲۵ اسپند ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!