«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۷, یکشنبه

من به اَروسکم رای می دهم

بیخودی دل تان را خوش نکنید! من به اَروسکم رای می دهم.

از زبان دخترک:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اسپند ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

در جریان گزینش مهتر جمهوری روسیه، دخترکی برگه رایی را در کَندوکِ رای در نمایندگی سیاسی روسیه در در «روسیه سپید» (مینسک) می اندازد.
هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!