«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۸, دوشنبه

برآیند رای گیری در روسیه کمکی به پایوری جهانی است

اگر از میان شادباش های سران کشورها  به انگیزه ی پیروزی «ولادیمیر پوتین» در گزینش مهتری جمهوری روسیه، بخواهم بهترین شان را برگزینم، بیگمان آنچه «دانیل اورتگا»، مهترجمهور نیکاراگوئه بر زبان رانده را برخواهم گزید؛ وی یادآور شد:
«برآیند رای گیری در روسیه کمکی به پایوری جهانی است.»

... و من امیدوارتر از پیش، می افزایم:
امیدوارم این پیروزی زمینه ی سمتگیری های انقلابی بسود طبقه کارگر و دیگر زحمتکشانِ نه تنها روسیه که همه ی جهان را بیش از پیش فراهم نماید؛ چنانچه «خرس روسی» از نادانی ها و ندانمکاری های گذشته ی دور و نزدیک خود که گاه آن ها را زیر یاوه گویی هایی چون «حُسن نیت» لاپوشانی نموده به اندازه ای بسنده، آموخته و دستکم، توشه ای بایسته برای پیروزی فرجامین بر «باخترزمین ددمنش» («غرب وحشی») یا همانا سرمایه داری امپریالیستی بر دوش نهد.

من اگر جای هَخا پوتین بودم، این زبانزد ارزنده را کاب (قاب) می کردم و روی دیوار روبروی میز کارم می آویختم:
«تَرَحُّم بر پلنگ تیزدندان   ستمکاری بود بر گوسپندان»؛ بویژه آنکه پلنگِ تیزدندانِ زخم برداشته و زمینگیر شده، ده ها برابر دژخوتر و بیم برانگیزتر از پیش شده و هر آن بختی بیابد، گلوی خرس مهربان روسی و پاندای ترسنده خویِ (محافظه کار) چینی را خواهد درید و جهان را همراه با خود به نابودی خواهد کشاند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ اسپند ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!