«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۵, یکشنبه

بازی با برگ «اسلام»، چندان دیر نخواهد پایید ـ بازپخشش

خرموش های تبهکار! کار را بجایی خواهید رساند که سنگ روی سنگ بند نباشد؛ پنداری بس بیهوده است که همچنان از این ستون به ستون دیگری بجهّید و آب از آب تکان نخورَد. به هر تبهکاری از بگیر و ببندهای فراقانونی این و آن گرفته تا جلوگیری از سازمانیابی توده ی کار و کوشش که دست یازید، سودش در فرجامِ کار به جیب شما نخواهد رفت و پایوری تان را بهبود نخواهد بخشید. همه ی چنین تبهکاری هایی زمینه های چنگ اندازی کشورهای امپریالیستی و ریزه خواران در پیرامون ایران را بیش تر فراهم خواهد نمود و چنانچه بدست توده های مردم ایران سرنگون نشوید که بهترین و سزاوارترین گزینه با کم ترین زیان برای یکپارچگی ایران و برقراری پیوندهای تاریخی خلق های آن است، بدست امپریالیست ها بسرکردگی «یانکی» ها سرنگون خواهید شد و زیان های بس سنگینی برای هستی ایران زمین رقم خواهید زد. دیرزمانی است که توانایی فرمانروایی بر ایران را از دست داده اید و از سال های ۸۸ ـ ۱۳۸۹ بر بنیاد «سوسیالیسم دانشورانه»، راهی جز سرنگونی تان برای بهبود روز و روزگار توده های میلیونی مردم ایران بر جای ننهاده اید. اگر سرنگون نشده اید، نه به یاری آنچه برخی از خشک مغزترین های تان همچنان می پندارند، نیروی آسمانی یا دست امام زمان و یاوه های دیگری از این مایه است که از سستی و ناکارآمدی نیروهای باگرایش چپ ایران از یکسو و پشتوانه ی کشورهای امپریالیستی برای سر پا نگاه داشتن تان سرچشمه می گیرد که آماج آن، هرز بردنِ جنبش کارگری و توده ای از راه های گوناگون است. با این همه، چنین روندی دیرزمانی بدرازا نخواهد کشید و آن هنگام که چرخش روز و روزگار بسود چنگ اندازی آن ها و سرنگونی تان تراز یابد، در انجام آن درنگ نخواهند کرد. اگر گاومیش هایی چون لات بی همه چیزِ «یانکی»: دونالد ترامپ که عروسکان روی صحنه ای بیش نیستند، این ها را ندانند، برآوردکنندگان (تحلیلگران) شان نیک می دانند که بازی با برگ «اسلام» که امیدوارم زیر گِل برود را نخواهند توانست برای زمانی دراز پی گیرند؛ به همین شَوَندها هم خودتان در کردار، خواه ناخواه به چنان سیاستی یاری می رسانید و هم گردن خود را به تیغ شان سپرده اید. این نیز بماند که بخش نه چندان کوچکی از دست اندرکاران ولایت حرامزاده تان، سرسپردگان و مزدوران دو یا چندملیّتی همان نیروهای اهریمنی اند و می دانند چکار دارند می کنند.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ اردی بهشت ماه ۱۳۹۹

https://www.behzadbozorgmehr.com/2020/05/blog-post_23.html

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»): همسران کارگران معدن های زغالسنگ کرمان از سختی ها می گویندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!