«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۶, شنبه

نباید پشت وی سنگر گرفت و او را بجلو هُل داد. در کنار وی باید بود ...

درود بر این بانوی درستکار و پایدار!* نباید پشت وی سنگر گرفت و او را بجلو هُل داد. در کنار وی باید بود و مردم را به پشتیبانی و پرخاش به بیدادی فزاینده که دستگیری این استاد دانشگاه نیز به نوبه ی خویش نمونه ای شایان درنگ است، فراخواند. فشار رژیم دزدسالار خرموش پرور برای گرانبار نمودن «حجاب» به زنان ایران آنگونه که دیگران از آن میان، یکی دو آخوند نیز آن را یادآور شده اند، کار یا باریک تر بگویم: یک تبهکاری فراقانونی است.

ایرانیان درون و بیرون ایران! هم میهنان ارژمند!

در آستانه ی خجسته نوروز باستانی، پشتیبانی از این بانوی پایدار از هر زمان دیگری برجسته تر و شایان پیگیری از راه های گوناگون است. وی و دیگر زندانیان سیاسی پایدار ایران را نباید تنها گذاشت.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۶ اسپند ماه ۱۴۰۲

* استاد دانشگاه و اسلام شناس، بانوصدیقه وسمقی بازداشت شد. بانو وسمقی با برداشتن حجاب و انتقاد از زورگویی بدست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

برگرفته از «تلگرام»   ۲۶ اسپند ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!