«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۰, یکشنبه

مگر آنکه خود توده های مردم به یاری تندآب زدگان بشتابند

می بینی کیر خر مادربخطا؟ مگر آنکه خود توده های مردم با همه ی تنگدستی شان، آستین ها را بالا زده به یاری تندآب زدگان بشتابند.* تو آنجا بنشین، پله های تازه ای برای انقلاب جهانی اسلام بتراش و جان ننه شان: «مسوولان» هم جز تنی چند که برای گرفتن پرتورهای یادگاری از بالگرد سری کوتاه به آنجا زده و جیم شدند، سرشان با کون شان بازی می کند. راستی یادم رفته بود بپرسم، روی برگرداندن مردم ایران از گزینش پوشالی تازه که شمار رای دهندگان آن حتا با خرید رأی از تنگدست ترین مردم به ۱۰ هم نرسید، در کجای چنان پله هایی می گنجد؟ پیش از آنکه الاغ چموش سخن سرایی را به میدان برانی و یاوه بسرایی، کمی بیندیش! بگمانم نه یک جای کار که همه جای آن می لنگد و «باید چشم براه فروافتادن ستون دیگر نظام»** بود؛ پوسیدگی و از هم پاشی از این بیش تر؟

ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اسپند ماه ۱۴۰۲

* کاروان کمک های مردمی زاهدان به سرزمین های تندآب زده در جنوب بلوچستان، پس از چندین روز بارندگی و تندآب همچنان با دشواری انجام می شود. (بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام» به تاریخ ۱۷ اسپند ماه ۱۴۰۲ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر)  

** «پلاسکوی نظام» به تیزی بند است، ب. الف. بزرگمهر    نهم بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/01/blog-post_767.html

ویدئوی پیوست:  مگر آنکه خود توده های مردم به یاری تندآب زدگان بشتابندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!