«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۳, چهارشنبه

کشیش جوان و زن رسیده ـ بازپخشش

کشیش جوان با خود می اندیشد:
آمده ای به گناهت اعتراف کنی؟ ... چه خوب که آن خر ساده زیست* بیمار شده ... امروز، روزِ من است. از پشت پرده ترا بهتر خواهم دید ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_21.html

* کشیش پیرِ خداترس و ساده زیستی که همیشه صندل پاره به پا می کند و چپ و راست، ایرادهای بنی اسراییلی از وی می گیرد.هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!