«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۰, یکشنبه

جان مادرت به هر جَک و جانوری رای می دی بده؛ بجز خرس روسی

جان مادرت به هر جَک و جانوری رای می دی بده؛ بجز خرس روسی. این جانور نادان کار دست همه مان از دوپا و چهارپا گرفته تا جانوران بی دست و پا خواهد داد.

از زبان گوزن کنجکاو:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اسپند ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

کنجکاوی گوزن هنگام رأی دادن یکی از باشندگان بومی «یامال» در جریان رای گیری زودهنگام برای گزینش مهتر «جمهوری فدراسیون روسیه» در اردوگاهِ گله داران گوزن شمالی در سرزمین «پریورالسکی»؛ سامان خودگردان (منطقه خودمختار) «یامالو ـ ننتس»هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!