«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۳ فروردین ۳, جمعه

زنده باد کرد و کردستان! پاینده باد همبستگی همه ی خلق های ایران زمین!

مرگ بر رژیم ضدخلقی، کارگر ستیز، زن ستیز، فرهنگ ستیز و آدمکش دزدان اسلام پیشه ی ننگ ایران و ایرانی!

ب. الف. بزرگمهر   سوم فروردین ماه ۱۴۰۳

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام» سوم فروردین ماه ۱۴۰۳):  جشن نوروز در گیلانغربهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!