«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۲۳, چهارشنبه

چه خوب که نمازمان را پیش از افطار می خوانیم

سر و کون های مان به اندازه ای به هم نزدیک شده که کم مانده قاتی کنیم؛ چه خوب که نمازمان را پیش از افطار می خوانیم؛ هم با برکت تر است و هم بیم باطل شدن آن کم تر.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ اسپند ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور:

نماز شامگاهی مؤمنان به انگیزش آغاز ماه مبارک رمضان در مسجد میمون کراچی(پاکستان)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!