«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۸, شنبه

بیخود نگفته اند، کارگزاران اهریمن گاه خود وی را در پلشتی پشت سر می گذارند

به گستاخی بیمانندی نیاز است که تنها از جک و جانورانی چنین فرومایه و از رنگی برنگ دگر درآمده برمی آید؛ بیخود نگفته اند، کارگزاران اهریمن (عمله اکره ی شیطان) گاه خود وی را در پلشتی پشت سر می گذارند.*

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* «در آبان ماه، تعدادی از افرادی که به املاک عمومی صدمه زده بودند؛ مورد شکایت قرار گرفته بودند؛ اگر جبران خسارت صورت گرفته باشد، شهرداری شکایت خودش را پس می گیرد؛ مثلا ماشین های شهرداری را اتش زده بودند؛ خب هیچ قانونی اجازه این کار را نمیدهد؛ اگر جبران خسارت کنند، شکایت را پس می گیریم.» برگرفته از «انتخاب»   ۱۶ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!