«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

این مردک پفیوز درباره ی کدام کشور سخن می گوید؟ ـ بازپخشش

روند کاهنده ی نرخ تورم؟! این مردک پفیوز درباره ی کدام کشور سخن می گوید؟ کانادا یا کشورهای اروپایی؟ بماند که در آنجاها نیز با آنکه اقتصاد زمینگیر شده شان، همچنان سر و سامانی دارد و با اقتصاد بی سر و سامان میهن خرموش زده مان به هیچ رو سنجیدنی نیست، نرخ تورم کاهنده نیست.

آیا این مردک از روز و روزگار توده های مردم و گرانی کمرشکن آگاه نیست؟! برای که نمایش می دهد؟ برای کلاه نهادنی چند باره بر سرِ «کیر خر نظام» که برای چندمین بار با خریّت سرشتی و مردِ رندیِ نمونه وارش به او و دولتی که برای باز نمودن راه سربازان «یانکی» به میهن مان به هر تبهکاری تن می دهند، «خدا قُوَّت» بگوید؟ یا برای «شیطان بزرگ» و همدستان و ریزه خوارانش که از روز و روزگار همه بیش از خود خرموش ها آگاهند، نمایشی ریشخندآمیز می دهد؟!

ب. الف. بزرگمهر  سوم آذر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/11/blog-post_809.html

ویدئوهای پیوست:

ـ این مردک پفیوز درباره ی کدام کشور سخن می گوید؟

ـ گرانی هر روز کمرشکن تر و راست و دروغ هایی که می شنوی




هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!