«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۵, شنبه

خودشان بهترین پادمایه را زده اند؛ ولی هنوز آن را برسمیت نشناخته اند!

«آنتونیو گوترش» یا همانا «سوسمار پرتغالی»، دبیر کل سازمان پوشالی نامور به «ملت های یگانه» گفت که روند برسمیت شناختن پادمایه ی روسی «اسپوتنیک وی» در «سازمان بهداشت جهانی + تخم سگی به نام ꞌبیل گِیتسꞌ » پی گرفته می شود.

«سوسمار پرتغالی» در پایان گفتگوهای خود با خنگ الدوله ای به نام «سرگئی لاوروف» در جایگاه «وزیر امور بیرونی روسیه»، گفت:
«ما بیگمان خواستار آیین مند شناخته شدنِ (برسمیت شناختن) پادمایه ی ꞌاسپوتنیک ـ ویꞌ در ꞌسازمان بهداشت جهانیꞌ هستیم. من می دانم که این کار در جریان است. ما کار روسیه را ارژ می نهیم که مایه کوبی (واکسینه کردن) کارکنان ꞌسازمان بهداشت جهانیꞌ با پادمایه ی ꞌاسپوتنیک ـ ویꞌ را فراهم نمود؛ این نشانه ی خوبی است. ما بر این باوریم که ꞌاسپوتنیک ـ ویꞌ یکی از آخشیج های کلیدی است که گرهِ چالش مایه کوبی را می گشاید.»*

دنباله ی گفته های «سوسمار پرتغالی» با خنگ الدوله ای روسی چنین از آب درمی آید:
به شما سپارش می کنیم شکیبا باشید و همچنان دندان روی جگر بگذارید تا کارتل های دارویی مان در باخترزمین تا آنجا که در توان دارند، پادمایه های شان را بفروشند و سودی سرشار بدست آورند؛ آنگاه نوبت شماست. سرگهی جان! نمی دانم می دانی یا نه؟ درست بسان گذشته های بسیار دور که مردم می پنداشتند خدا زمین ما را برای آنکه نیفتد، روی شاخ گاو نهاده، جهان کنونی ما هم روی شاخِ کلان سرمایه داران خرپول مان می چرخد. تا آن ها خوب و پربار سود نکنند، سرمایه های شان خوب نمی چرخد و چنانچه بدرازا بکشد، زمینگیر شدن شان بلای مرگبار شورش توده های مردم را در پی دارد. ما خودمان در دوره ی جوانی که مائوئیستی دوآتشه بودیم از این هماوندی ها چندان سر درنمی آوردیم و می پنداشتیم سرنگونی سرمایه بسادگیِ آب خوردن است؛ کمی که پا به سن نهادیم و خردمندتر شدیم، دریافتیم که همه ی زیست و کار و بارمان وابسته به بهره وری آن هاست. شما که به امید خدا در این نزدیک به سه دهه، این چیزها دست تان آمده است. برای همین باید شکیبایی پیشه کنید تا نوبت شما هم برسد؛ آسیاب به نوبت.  

ب. الف. بزرگمهر  ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

افزوده:

پادمایه ی روسی ꞌاسپوتنیک ـ ویꞌ  در ۶۴ کشور جهان با بیش از ۳.۲ میلیارد انبوه مردم (جمعیت) راستی آزمایی (تایید) شده است. بر بنیاد شمار کشورهایی که این پادمایه در آن ها راستی آزمایی شده، جایگاه دوم را داراست. کارایی ꞌاسپوتنیک ـ ویꞌ بر بنیاد برآیندها (نتایج) و برآورد (تحلیل) داده های ۳.۸ میلیون روس که این پادمایه را کوبیده اند (تزریق کرده اند)، ۹۷.۶٪ است (برگرفته از «اسپوتنیک»  ۲۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰)؛ همچنین، شایان درنگ آن زنکِ کون گهیِ تمرگیده در جایگاه دستیار وزیر جان ننه اش: «بهداشت» رژیم خرموش پرور که هر دو بهمراه گروهبندی خود در آنجا سرگرم کارچاق کنی و داد و ستدهای نان و آبدار با بنگاه ها و کارتل های دارویی امپریالیست های اروپای باختری و دیگر کشورها از آن میان، در هماوندی با خرید پادمایه هایی نه چندان کارآ هستند و کک شان هم نمی گزد که میلیون ها ایرانی از این ویروس مرگبار جان سپارند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر  ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!