«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

ما هم از اینا داریم، بلندتر و پرپشت تر! ـ بازپخشش

ما هم از اینا داریم، بلندتر و پرپشت تر! گرچه، اینجا کسی برای اینا تره هم خرد نمی کند و بیش تر مردم، درست یا نادرست، می پندارند آدم های ریشو، چیزی برای پنهان کردن دارند. ترا نمی دانیم؛ ولی به عیسا مسیح سوگند، ما چیزی برای پنهان کردن نداریم.

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/06/blog-post_93.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!