«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۳, دوشنبه

سرشت و نقش مَهستانِ فرمایشی از زبانِ جناب آقای مگوزید برما

گاهی از دست، زبان یا جای دیگری از آدم درمی رود و همه چیز را لو می دهد؛ بسان اَروسی ستایش شده که گوزو از آب درمی آید.* این هم نمونه ای چشمگیر از آن که ناخواسته از زبان یکی از برادران تازی ـ انگلیسی: «جناب آقای مگوزید برما» پرید و سرشت و نقش مَهستانِ فرمایشی که چندان ناروشن نیز نبود را نورانی نمود:
علی لاریجانی در «کلاب هاوس» در پاسخ به پرسشی در این باره که «چگونه بحث مهمی مثل برجام را در ۲۰ دقیقه جمع کردید»، گفت:
«اگر کسی بتواند موضوع به این مهمی را در ۲۰ دقیقه به نتیجه برساند، خیلی مدیر قوی است؛ حتما به او رای بدهید؛ اما ماجرا این طور نیست. بحثِ برجام، یک اقدامات پشت صحنه‌ای داشت و از حدود دو ماه قبل بحث شد و به توافق رسیدیم. این یک تصمیم نظام بود و ساز و کارش باید در مجلس طی می شد.»**

ب. الف. بزرگمهر   سوم خرداد ماه ۱۴۰۰

* عروس تعریفی گوزو از آب درمی آید

** برگرفته از «اقتصاد آنور خط»   ۳۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ برجسته نمایی های متن از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!