«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

کاری نیازمند پیگیری با گرد آوردن هر بار انبوه بیش تری از مردم

درود بر پیشگامان!

گردهمایی پرخاش آمیز گروهی از آموزگاران، کنشگران کارگری و هوده ی آدمی («حقوق بشری») به زندانی کردن آموزگاران و کارگران در برابر «ندامتگاه کرج»

امروز یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، گروه‌هایی از آموزگاران به همراه کنشگران کارگری و هوده ی آدمی بدون فراخوان پیشین روبروی مجلس رفتند تا به زندانی کردن آموزگاران و کارگران پرخاش نموده، آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر آموزگاران و کارگران زندانی را خواستار شوند؛ ولی نیروهای امنیتی و ساماندهی (انتظامی)، پیرامون (محدوده) مَهِستان (مجلس) و همه ی خیابان‌های پیرامون را چنان سنگین قُرُق کرده بودند که گردهمایی انجام شدنی نبود و شمار بسیاری از آموزگاران و کنشگران کارگری و مدنی، رسیده و نرسیده، پراکنده شدند. با این همه، شماری از کنشگران با پیوستن به یکدیگر، گردهمایی را به روبروی زندان «ندامتگاه کرج» جابجا نموده با برافراشتن پلاکارد و کاغذنوشته‌هایی به زندانی‌کردن کارگران و آموزگاران پرخاش کردند و خواهان آزادی اسماعیل عبدی، شاپور احسانی راد و دیگر آموزگاران و کارگران زندانی شدند. در این گردهمایی، عزیز قاسم زاده به نمایندگی از آموزگارانِ «کانون صنفی فرهنگیان گیلان»، جعفر عظیم زاده از «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و نرگس محمدی از «کانون مدافعان حقوق بشر» سخنانی بر زبان راندند.

بنیاد داده ها برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» به تاریخ ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب است؛ برنام و زیر برنام نیز از آنِ من است .  ب. الف. بزرگمهر

ویدئوی پیوست (برنام ویدئو از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر): کاری نیازمند پیگیری با گرد آوردن هر بار انبوه بیش تری از مردمهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!