«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۱, شنبه

روز جهانی کارگر از آنِ طبقه کارگر جهان و ایران، همچنان مانا خواهد ماند

آی موش مرده! می خواهی با از آنِ خود کردنِ «روز جهانی کارگر» به رنگ های قهوه ای و بنفش و سیاه و اینا برای «ششلول بندهای جامعه جهانی» نمایش دمکراسی توسری خورده ی ناب اسلامی بدهی تا بیش تر خرسند شده، تخم صاحب مرده ی اسلام چنین و چنانت را بهتر پاس دارند؟* کور خوانده ای حقیر بیشرف! روز جهانی کارگر از آنِ طبقه کارگر جهان و ایران، همچنان مانا خواهد ماند؛ جاودانه خواهد شد و پرچم خون رنگ آن تا واپسین دَمی که سازند هم اینک زمینگیر شده سرمایه داری زیست زیانبار و اَنگلوار خود را پی می گیرد، سرمایه دارانِ خرد و کلان و نوکران و شیتیلی بگیران (+ خمس و زکات بگیران حقیر!) رنگارنگش در جهان را خواهد ترساند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* امروز شنبه، یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به دنبال فراخوان کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ «تأمین اجتماعی»، آموزگاران و دیگر مزدبگیران برای برگزاری گردهمایی «روز جهانی کارگر» در برابر ساختمان «وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی»، اینجا و خیابان‌های پیرامون آن از سوی «گارد ویژه» و نیروهای امنیتی قُرُق شده است. همزمان، «خانه کارگر» [بخوان: مزدوران و جیره خواران گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!] جلوی در پشتی «وزارت کار» در خیابان بهبودی تهران، مراسمی براه انداخته که از سوی نیروهای امنیتی پاسداری می‌شود تا نیروهای ناوابسته نتوانند درون آن رخنه کرده، بانگِ خروش خود را بلند کنند. این آیین رسمی که شمار باشندگان آن، دست بالا به شَست تَن می رسد با پخشِ خوشخوانی قرآن و سرود «جمهوری اسلامی» از بلندگوهای بزرگی آغازید و هم اکنون مزدور کهنه کاری به نام حسن صادقی که از ضدکارگری‌ترین گماشتگان حکومتی است، سرگرم سخنرانی است.

بنیاد داده ها برگرفته از برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران» به تاریخ ۱۱ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر

ویدئوی پیوست: سرود همبستگی جهانی اردوی بیشمار کارهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!