«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

همین اندازه که پیشرفت کرده ایم، خدا را سپاسگزاریم! ـ بازپخشش

ما باید همواره آرام باشیم و با تدبیر و امید، کارها را دنبال کنیم!

پاسخ رییس «گروهبندی امید» در سومین نشست رسانه ای مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس با کنشگران گاهنامه های دانشجویی کشور به انتقاد یکی از دانشجویان درباره ی چرایی محافظه کاری آن گروهبندی (بجای «فراکسیون»):
«برای فعالیت سیاسی باید شرایط کشور را در نظر بگیریم. شرایط دهه ۹۰ با دهه ۸۰ متفاوت است. در این شرایط محدودیت هایی است که باعث شده ما با راهبرد آرامش امور را دنبال کنیم. همانطور که می دانید شعار ما امید و تدبیر بود و از اصول خود کوتاه نیامده ایم و محافظه کار هم نیستیم؛ بلکه با تدبیر کارها را جلو می بریم.»*

دنباله ی منطقی سخنان حکیمانه ی وی، چنین از آب درمی آید:
... شرایط دهه ی پسین هم با شرایط این دهه متفاوت خواهد بود و محدودیت های خودش را دارد. ما باید همواره آرام باشیم و با تدبیر و امید، کارها را دنبال کنیم!

پاسخ رییس «گروهبندی امید» به انتقاد یکی دیگر از دانشجویان درباره ی چرایی مرزبندی نکردن این گروهبندی پوشالی با دولت در همانجا:
«جریان اصلاحات در سال ۹۲ به روحانی رسید و در سال ۹۶ هم پشت روحانی ایستاد و در حال حاضر، موضوع مهمی است که در آینده، اصلاحات و گروهبندی امید در قبال دولت چه موضعی دارد.»*

بزبانی ساده تر:
ما مرزبندی روشنی با هیچ گروه یا گروهبندی نداریم و همواره چشم براه می مانیم تا ببینیم سُنبه ی کدامیک پرزورتر است تا پشت آن بخزیم و نواله مان را با آرامش بیش تری بلیسیم و فرو دهیم.

پاسخ رییس «گروهبندی امید» در همانجا به انتقاد دانشجویی دیگر درباره ی نادرست از آب درآمدن نوید آنچه «رفع حصر» نامیده شده و آماج سخن، آزادی «یاحسین، میرحسین»، زُهره ی در آغاز انقلاب، زهرا شده و آن آخوند سازشکار با هر رژیمی از زندان خانگی است:
«ما هیچ وقت رفع حصر را تعهد نکرده ایم؛ بلکه گفته ایم که پیگیری می کنیم و در حال حاضر هم با پیگیری های ما محدودیت محصوران نسبت به قبل خیلی کمتر شده است ... در حال حاضر آقای کروبی می تواند به حیاط منزل خود برود و روزنامه در اختیار او قرار گرفته و جلساتی می تواند برگزار کند؛ در واقع محدودیت ها کاهش یافته است.»*

می بینید؟! کم نیست! پیش تر نمی توانست تا لب پنجره برود؛ هم اکنون هم نمی دانیم تا کجای چهاردیواری خانه می تواند برود؛ ولی، بحمدلله دیگر خانه نشین نیست. ما شاید نتوانیم کاری درخور آنگونه که شما می خواهید به انجام برسانیم؛ ولی، همین اندازه که پیشرفت کرده ایم، خدا را سپاسگزاریم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ اسپند ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/03/blog-post_71.html

* برگرفته از «قطره»  ۲۱ اسپند ماه ۱۳۹۷

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!