«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ خرداد ۱, شنبه

موشی از موش های گوش بفرمان گنداب «جامعه جهانی»

اگر می پندارید تنها ولایت بی سر و سامان خودمان موش گنداب می پرورد، گمراه شده اید. بفرمایید! این هم موشی از موش های گوش بفرمان گنداب ششلول بندهای جهانی با نام پوششی «جامعه جهانی» که هر چه آن ها بر زمین می ریزند، بیدرنگ برمی دارد و بلغور می کند.

ب. الف. بزرگمهر   یکم خرداد ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!