«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۷, دوشنبه

باید جنگید تا بینهایت

برای نان از کف ربوده شده
برای دستمزدی که پرداخت نمی شود
برای آب سالمی که از تو دریغ می شود
برای هوای پاکی که از تو سلب می شود
برای یک مَسکن امن و یک زندگی راحت
برای آنچه می توانستی باشی
ولی صاحبان قدرت نمی گذارند
و هر آنچه که از آن توست
ولی طبقه ی حاکم از تو ربوده است
باید جنگید
....
برای آزادی ای
که در حبس است
و عدالتی که فقط در حرف است
بخاطر فقر و اسارتی که بر تو تحمیل شده
و رویاهایی که مجبور شده ای دفن کنی
برای هر آنچه که باید به مساوات تقسیم شود
برای هوای تازه
برای شکوفایی و کامیابی
برای نشاط زندگی
برای شکست دشمنانت
برای پیروزی
باید جنگید
باید جنگید
تا بینهایت

ناهید وفایی

برگرفته از «تلگرام»

برنام را از بوم برگزیده ام.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!