«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

بازی را باخته اند و نالِ وارونه می زنند

در هیچ کشوری از جهان به اندازه ی این کشورها که سوپرمیلیاردرها در آن ها فرمان را در دست دارند، داده های آمیخته به دروغ یا کاریزه (کانالیزه) شده، کوچک بشمار آوردن دیگر ملت ها و بیزاری پراکنی، گزارش ها و برآوردهای نادانشورانه درباره ی کم و بیش هر جُستاری برای مغزشویی توده های مردم و نیز روشنفکرانی رویهمرفته اَخته شده در پی دهه ها بمباران پیوسته ی رسانه ای، پخش نشده و نمی شود*:
جهانی انباشته از دروغ و فریبکاری که با زمینگیر شدن هر چه بیش تر سازند سرمایه داری، بر تندی، شتاب و گُنجای آن افزوده می شود؛ و در این باره ی ویژه که بیش تر به ریز و شپشِ آن نپرداخته ام، روشن است که بازی را باخته اند و نال** وارونه می زنند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

* گروه «هفت» در پی ساز و کار (مکانیسم) واکنش برق آسا (سریع) به آوازه گری (پروپاگاندا) روسیه

وزیر خارجه بریتانیا [ما ایرانیان این کشور را به نام همچنان گوش آزار انگلیس می شناسیم. سزنده است که همین نام در نوشته ها بکار برود.] می‌گوید در نشست آتی هفت کشور توانگر (ثروتمند) جهان، پیشنهاد پدید آوردن (ایجاد) ساز و کار برق آسای رویارویی (مقابله) با آوازه گری روسیه و پخشش (انتشار) داده ها (اطلاعات) گمراه‌کننده از سوی (توسط) این کشور، بررسی خواهد شد.

دومینیک راب، روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت، گفت [که] انگلیس  می کوشد (در تلاش است] تا «گروه هفت» در کنار یکدیگر (همدیگر) با پخشش داده های (اخبار) ساختگی (جعلی) روسیه رویارویی کنند.

او گفت ما با آفرینش (ایجاد) چنین ساز و کاری، نه بگونه ای (به ‌صورت) تک تک (فردی) که (بلکه) گروهی (جمعی) می‌توانیم راستینگی (حقیقت) چالش ها (مسائل) را برای هازمان (جامعه) جهانی و خودِ مردم روسیه و چین نشان دهیم.

بر بنیاد (اساس) ارزیابی انگلیس، آمریکا و بلندپایگان (مقامات) امنیتی اروپا، دو کشور چین و روسیه چه از راه (طریق) پخشش داده های نادرست (غلط ) درباره ی برآیندهای (نتایج) گزینش ها (انتخابات) و چه دروغ‌هایی که در هماوندی (رابطه) با پادمایه (واکسن) کرونا پخش (منتشر) می‌کنند، می کوشند تا بی باوری به باخترزمین [در جایی که واژه ی از ریشه عربیِ «غرب» نه به مانش جغرافیایی که در چارچوبی سیاسی و اجتماعی بکار برده می شود، کاربرد «باخترزمین» را سزاوارتر می دانم.] پدید آورند (در تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به غرب هستند).

بخشی از گزارشی آمیخته بزبان عربی، برگرفته از «خبرخوان» تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» ۱۲ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

دانسته و آگاهانه، این گزیده گزارش را ویرایش و پارسی نویسی گسترده تری نمودم تا شاید قلم بمزدان رویهمرفته کم مایه از هر سویه ای که در این تارنگاشت وابسته قلم می فرسایند، کمی بخود آیند و پارسی نویسی پیشه کنند. افزوده های درون [ ] از آنِ من و افزوده های درون ( ) از آنِ خودِ آن هاست.  ب. الف. بزرگمهر ۱۳ اردی بهشت ماه ۱۴۰۰

** واژه ی نال، واژه ای از ریشه پارسی است که در زبان عربی به «نَعل» دگردیسیده و با "مهرورزی" مُلّاها و آخوندهای یکی از دیگری نادان تر در گذشت زمان بزبان پارسی زورچپان شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!