«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۸, جمعه

روز جهانی زنان، نماد پیکار برای نوسازی هماوندی های اجتماعی و ساختمان جهانی برتر! ـ بازپخشش

هشتم ماه مارس، روز جهانی زنان، نماد پیکار برای نوسازی هماوندی های اجتماعی و نوید پیشرفت به سود زنان و ساختمان جهانی برتر است!*

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/03/blog-post_8.html

* ب. الف. بزرگمهر   ١٨ اسپند ماه ١٣٩١

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/03/blog-post_4890.html


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!