«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲۰, جمعه

نشد که نشد؛ یخ مان نگرفت. افسوس!

نشد که نشد؛ یخ مان نگرفت. افسوس!* با این همه، ما انگولک های مان از آن میان، در رساندن جنگ ابزار به ملی گرایان اوکراینی و «نئونازی» ها را پی می گیریم تا ببینیم چه می شود.

از زبانِ «پرزیدنت بادبادی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۰ اسپند ماه ۱۴۰۰

 * مِهتر جمهور «یانکی» ها به آگاهی رساند که باید از درگیری با روسیه که به جنگ جهانی سوم می انجامد، خودداری ورزید.

برگرفته از «اسپوتنیک»  ۲۰ اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!