«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۹, پنجشنبه

شغال پفیوز! هم چشمی به مِهتَرِ «یانکی» ات داری و هم چشمی به روسیه؟!

شغال پفیوز! هم چشمی به مِهتَرِ «یانکی» ات داری و هم چشمی به روسیه؟!* چرا دوپهلو سخن می گویی؟ کمک به اوکراین که بی هیچ گمان و گفتگو، فرستادن آب نبات و چیپس و خرت و پرت هایی اینچنین به آنجا نیست، جز افزایش جنگ افروزی و برافروختن «جنگ جهانی سوم» چه آرش دیگری می تواند داشته باشد؟ آن «تا آنجا که شدنی است» نیز برای این بر زبان مارگزیده ات آمد که سر و ته یاوه ای که بافته ای را اندکی هم شده، جفت و جور کنی و گریزگاهی برای پاسخگویی داشته باشی؛ اینگونه نیست، مردک شغال سرشت؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۹ اسپند ماه ۱۴۰۰

* «یک چیز در اینجا روشن است؛ ما باید تا آنجا که شدنی است به اوکراین کمک کنیم؛ ولی باید از تیزتر کردنِ (تشدید) جنگ پرهیز کنیم. باید از گسترش (سرایت) جنگ به کشورهای دیگر و درآمدن به (ورود) جنگ با روسیه پرهیز کرد؛ این جنگ جهانی سوم خواهد بود.»

از گفته های «جوزب بورل»، هماهنگ کننده ی «سیاست برونمرزی باهمادِ کلان سرمایه داری اروپا» در گفتگویی رسانه ای، برگرفته از «اسپوتنیک» (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!