«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۱, چهارشنبه

... پس این جنگ ابزارهایی که چپ و راست به اوکراین فرستاده اید، برای چیست؟!

... پس این جنگ ابزارهایی که چپ و راست به اوکراین فرستاده اید، برای چیست؟!* مردک الاغ، خودت را به خریت زده ای؟

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۰

* «اولاف شولتز»، نخست وزیر آلمان گفت:
آلمان، «ناتو» و سایر کشورها در هماوندی با رویدادهای اوکراین، برای دست درازی رزمی برنامه ریزی نمی کنند.

برگرفته از «اسپوتنیک»  ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۰

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!