«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۰, چهارشنبه

پس از بمباران های سنگین ، فراخوان به آتش بسی یکسویه!

نوادگان به نان و نوا رسیده ی تازیان پس از بمباران های سنگین و رویهمرفته کور در یمن که هر بار به مرگ شمار باز هم بیش تری از توده های مردمِ آن کشور می انجامد به آتش بس فرامی خوانند: آتش بسی یکسویه، این بار به بهانه ی ماه رمضان!* این هم گونه ای نیرنگبازیِ خرسک ها و شیخک های وابسته به «یانکی» ها و انگلیسی هاست که بگمانم برای چندمین بارِ پی گرفته می شود.   

ب. الف. بزرگمهر   دهم فروردین ماه ۱۴۰۱

* گروهبندی رزمی برهبری عربستانِ زیر چکمه ی خاندانِ پلیدِ سعودی که با توده های بجان آمده ی مردم یمن که زیر بار ششلول بندهای نامور به «جامعه جهانی» و مهتر جمهوری گماشته شان نمی روند، می جنگند، شامگاه سه‌شنبه به آگاهی رساند که با آماج آسان نمودنِ گفتگوهای سیاسی در خاک خود، آتش‌بسی یکسویه برقرار می‌کند. نمایندگان سیاسی مردم یمن به این گفتگوها تن نداده اند. با این همه، گروهبندی رزمی یاد شده به آگاهی رسانده که با برقراری آتش‌بس از ساعت شش بامداد چهارشنبه، در پیِ آفرینشِ فراخنایی درخور برای گفتگوهای سیاسی و آغاز کوشش ‌های آشتی جویانه در ماه رمضان است!

بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ دهم فروردین ماه ۱۴۰۱ است که این روزها بر شمار دروغ های شاخدارش بویژه درباره ی نقش و کارکرد نیروهای رزمی روسیه در اوکراین چندین و چند برابر افزوده شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!