«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۰, چهارشنبه

... یادتان نرود که روی شاخ ما نشسته اید! ـ بازپخشش

از قراردادهای فراقانونیِ ننگین و پنهانیِ ایران بربادده سرمست شده، «قانون کار» و امنیت شغلی ما را بدستور خداوندان سرمایه که نوکری شان را بر دوش گرفته اید به گور می سپارید! ولی یادتان نرود که روی شاخ ما نشسته اید؛ تنها همین بس که همگی یگانه و یکپارچه به جنبش درآییم! آنگاه خواهید دید که ما از «شیطان بزرگ» بس توانمندتریم! یادتان باشد که بدست خویش، گور خودتان را می کَنید و این ماییم که شما را چون رژیم پادشاهی بگور خواهیم سپرد!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/08/blog-post_90.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!