«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

در پشتیبانی از روسیه در جنگی از برخی سویه ها نابرابر با کشورهای امپریالیستی دودلی بخود راه ندهید!

در پشتیبانی از روسیه درجنگی از برخی سویه ها نابرابر با کشورهای امپریالیستی و نوچه های بخت جوی شان که «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» با از دست دادن بهترین فرزندان خود در پیشانی های جنگ با آلمان نازی بیرون از مرزهای خود و آزاد نمودن اروپای به بردگی کشیده شده از هوده ی تاریخی بسیار بزرگی بر گردن همه شان برخوردار است، دودلی بخود راه ندهید!

از آرنگ (شعار)های دوپهلو، «لیبرال منشانه» و هواداری از «همزیستی آشتی آمیز بی رنگ و بو» و بی هیچ سمتگیری روشن هازمانی (اجتماعی) و سیاسی («پاسبفیستی») خودداری کنید! اینگونه آرنگ ها نه تنها هوده مند (بِحقّ) نیستند که آب به آسیاب ستمگر و پایمال کننده ی هوده ی دیگران می ریزد و دست خودتان را نیز رو می کند.   

زنده باد جمهوری توده ای دونتسک!* زنده باد روسیه! استوار باد پیوندهای دیرینه ی خلق ها و ملت های روسیه و اوکراین!

ننگ بر همه ی کشورهای دنباله روی امپریالیست ها!

مرگ بر امپریالیسم بسردگی «یانکی» ها!

ب. الف. بزرگمهر   دهم اسپند ماه ۱۴۰۰

* «دنیس پوشیلین»، مِهتَرِ «جمهوری توده ای دونتسک در گفتگویی رسانه ای گفت:
شتابِ کنشگریِ رزمی در اوکراین جلوتر از برنامه است. (برگرفته از رسانه ها)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!