«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۱, چهارشنبه

بجنبید و تا دیر نشده، کون تان را بیمه کنید

«چشم آن را نداریم که گفتگو بر سر چالش های بر جای ‌مانده با ایران [بخوان گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!]، پایان‌ناپذیر باشد»* ما از خودمان که درنمی آوریم؛ خداوندان مان در «جامعه جهانی» می گویند و ما آن را بازمی گوییم. بجنبید و تا دیر نشده، کون تان را بیمه کنید. وخت تنگ است ...

از زبان آفتاب پرستِ «ششلول بندهای جامعه جهانی»:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۰

* از گفته های به تازگی بر زبان آمده ی «رافائل گروسی»، برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»   ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۰هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!