«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱۸, چهارشنبه

شما باید با روسیه و مردم آن با ارژ و سپاس رفتار کنید

روباه فرانسوی رو به روبهکان و شغال های اروپای باختری:
ما حتا اگر دست در دست هم دهیم، نمی توانیم یک مویِ خرس روسی را بِکَنیم؛ چه برسد به آنکه بخواهیم پوزه اش را بخاک بمالیم. خرس روسی با همه ی کَت و گُندگی اش، مهربان است و چون گاومیش آمریکایی چپ و راست به همه شاخ نمی زند و شاخ و شانه نمی کشد. با آنکه چون سایر خرس ها چشمان تنگی دارد، تنگ چشم نیست و چه بسا اگر با وی با مهربانی رفتار کنیم و پاس گُندگی اش را داشته باشیم، روز و روزگارمان بهتر شود و آسوده تر بتوانیم مرغ و خروس از چهار گوشه ی جهان چپو کنیم. ما نمی توانیم برای همیشه زیرِ شاخ های گاومیش زندگی کنیم یا پشت کون وی گام برداریم که نمی دانیم هر بار ما را به کجا می کشاند؛ نه آنکه به خرس پناه ببریم؛ شاید اگر می شد آتشِ دشمنی میان او و گاومیش را تیزتر کنیم، برای ما بهتر می بود؛ ولی، اینگونه برخورد، بیم شل و پَل شدنِ مان زیر دست و پای هر دوی شان را بیش تر می کند و همه ی شما نیز آن را بو می کشید. برای همین باید هوای هر دو را داشته باشیم و بیش از اندازه سنگ جنگ را به سینه نکوبیم.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ اسپند ماه ۱۴۰۰

«امانوئل مکرون:، مِهتَرِ جمهوری فرانسه گفت:
«شما باید با روسیه و مردم آن با ارژ و سپاس رفتار کنید.»

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۱۶ اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!