«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۱, جمعه

می گویند تاریخ، پندآموز است؛ گرچه، «سیهونیست» ها از آن بویی نبرده اند

ریشخندی غم انگیز از پیروزمندانی که نیاکان نه چندان دورشان در کنار کولی ها، اسلاوها و دیگر ملت ها کُرپانی (قربانی) ددمنشان «آلمان نازی» شدند و این ها پا نهاده در جای پای همانها، روی شان را در ددمنشی سپید کردند. می گویند تاریخ، پندآموز است؛ گرچه به باور من، «سیهونیست» ها که آن ها را با شمار بیگمان بیش تری از یهودیان یکی نمی گیرم از آن بویی نبرده اند. یهودیان مردمی رویهمرفته هوشمند و خردمندند که بزرگ ترین دانشمندان و فن آوران را به جهان ارزانی داشته و نخشی سازنده در تاریخ ایران خودمان داشته اند. من بسیار امیدوارم که یهودیان و عرب های سرزمین باستانی پلستین، همزمان با راندن نژادپرستان و کنار نهادن تندروهای اسلامی و یهودی و ... که بگمان من، سردمداران شان سر در آخور «امپریالیست ها» و «سیهونیست» ها دارند، سرانجام یکدیگر را خواهند یافت و همزیستی آشتی جویانه ای را در کنار یکدیگر در سرزمینی یگانه و یکپارچه که از آن همه ی آنهاست، خواهند آغازید.

نابود باد امپریالیسم بسرکردگی «یانکی» ها، برادران شیر به شیر انگلیسی و دست پرورده شان: سیهونیسم!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۱ اسپند ماه ۱۴۰۲

زیرنویس پرتور

پرتور یادگاری چند سرباز عزراییلی در مرز باریکه ی غَزّه، ۱۹ فوریه ۲۰۲۴

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!