«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۱۷, جمعه

در ولایت دزدان ریز و درشت اسلام پیشه، ۱۴میلیون و ۵۰۰ هزار کودک از کمبود خورد و خوراکی رنج می برند

بهای سرسام‌آور خوراکی ها در ایران، افزایش تنگدستی و کمبود خورد و خوراکی (سوءتغذیه) را در پی داشته است. این هستینگی با نزدیک‌شدنِ زمان بازگشایی آموزشگاه ها بر نگرانی از خورد و خوراک کودکان افزوده است.

هادی موسوی‌نیک، سرپرست کل «مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، درباره ی کمبود خورد و خوراک کودکان در ایران هشدار داد و گفت:
«۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک در ایران دچار سوءتغذیه‌اند و از این میان نزدیک به ۱۰ میلیون تن از آنان زیر ۱۲ سال سن دارند»؛ وی همچنین هشدار داد که کم و بیش ۵۷⸓ انبوه توده مردم (جمعیت) ایران از کمبود خورد و خوراکی در رنج اند که این یک بلای آدمی است.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و اندک بازنویسی درخور از اینجانب؛ برنام را نیز آرشی درخور بخشیده ام. ب. الف. بزرگمهر)

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!